The state flower of Pennsylvania is the Mountain laurel (Kalmia latifolia)