Sam Pasewark – ASC Group Inc.

Sam Pasewark - ASC Group Inc.